Aktualności

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PGE Baltica 5 sp. z o.o. w związku z przeprowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym z dniem 11 stycznia 2023 r. powołało Pana Arkadiusza Sekścińskiego w skład zarządu PGE Baltica 5 sp. z o.o. , powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PGE Baltica 6 sp. z o.o. w związku z przeprowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym z dniem 11 stycznia 2023 r. powołało Pana Arkadiusza Sekścińskiego w skład zarządu PGE Baltica 6 sp. z o.o. , powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Czytaj więcej

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza PGE Baltica sp. z o.o.  powołała do zarządu spółki z dniem 11 stycznia 2023 roku:

Arkadiusza Sekścińskiego - powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu,
Dariusza Locińskiego - powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju.

Czytaj więcej

9 stycznia 2023 roku Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło wyniki postępowania rozstrzygającego dotyczącego tzw. PSzW (pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w wyłącznej strefie ekonomicznej) dla obszaru 43.E.1. Najwięcej punktów w postępowaniu uzyskała PGE Baltica.

Czytaj więcej

Ogłoszenia i rozstrzygnięcia kolejnych przetargów, pozyskanie ważnych decyzji administracyjnych i rozpoczęcie niezbędnych badań w obszarze morskiej energetyki wiatrowej to najważniejsze działania z zakresu morskiej energetyki wiatrowej podjęte w 2022 roku przez PGE. Pokazują one, jak  intensywny rok ma za sobą Grupa PGE w sektorze offshore. W nowy wchodzi, przygotowując się do uzyskania pozwoleń na budowę, będących ostatnimi niezbędnymi do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej projektów na Bałtyku. 

Czytaj więcej

PGE i Ørsted otrzymały decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie indywidualnych cen w kontraktach różnicowych dla obu realizowanych wspólnie etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica - Baltica 2 i Baltica 3. Wcześniej, we wrześniu br., wysokość dopuszczalnego poziomu wsparcia dla obu etapów projektu została zatwierdzona przez Komisję Europejską w wyniku indywidualnej notyfikacji wsparcia dla MFW Baltica. Indywidualna cena w kontrakcie różnicowym (CfD) dla obu etapów MFW Baltica została ustalona na maksymalnym dopuszczalnym poziomie 319,6 zł/MWh.

Czytaj więcej

Umowę o współpracy przy realizacji studiów podpisali na początku grudnia 2022 roku dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn, oraz prezes zarządu PGE Baltica Dariusz Lociński. Wcześniej, we wrześniu 2022 roku, spółka i uczelnia podpisały list intencyjny w tej sprawie.

Czytaj więcej

PGE Baltica sp. z o.o., ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000520319, NIP: 7010437707, REGON 147408537, kapitał zakładowy: 9 250 000,00 zł (kapitał wpłacony w całości) (dalej: PGEB), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Czytaj więcej

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla infrastruktury przyłączeniowej, czyli wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, realizowanej w dwóch etapach Baltica 2 i Baltica 3.  Inwestorzy realizujący projekt – PGE i Ørsted – mogą dzięki temu kontynuować projekt i rozpocząć prace nad pozyskaniem pozwoleń na budowę.

Czytaj więcej

PGE Baltica, spółka z Grupy PGE, włączy się do udziału w programie Zielona Ustka, w ramach którego w mieście zostaną zmodernizowane istniejące tereny zielone i powstaną nowe. Jest to kolejny projekt PGE związany z budową w Ustce bazy operacyjno-serwisowej dla morskich farm wiatrowych Grupy PGE oraz Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Czytaj więcej

W Porcie Ustka powstanie baza operacyjno-serwisowa dla morskich farm wiatrowych Grupy PGE oraz Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej. PGE Baltica, która realizuje program offshore Grupy PGE, zaprezentowała plany dotyczące zagospodarowania terenów portowych na potrzeby projektów na morzu.

Czytaj więcej