Formularz Dostawcy Offshore 

Zarejestruj się poprzez poniższy formularz. Celem formularza jest aktualizacja bazy kontrahentów offshore wind z uwzględnieniem kategorii zakupowej.

Zgodnie z definicją MŚP określoną w Zał. 1 do Rozporządzenia Komisji WE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Faza Projektu
Rodzaj zamówienia

Wyrażam zgodę, aby otrzymywać wiadomości e-mail zawierające aktualne informacje związane z rozwojem rynku Offshore oraz postępowaniami zakupowymi prowadzonymi przez PGE Baltica Sp. z o.o. lub jej partnerów w obszarze Offshore.

Mogą Państwo wycofać wyrażoną zgodę kontaktując się z nami pod adresem iod.pgebaltica@gkpge.pl. Prosimy o zapoznanie się z naszą klauzulą informacyjną, aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Klauzula informacyjna

[...] Rozwiń

Klauzula informacyjna dla podmiotów zainteresowanych współpracą z PGE Baltica Sp. z o.o. oraz ich przedstawicieli (osób kontaktowych)

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Administrator”) jest PGE Baltica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-542), ul. Mokotowska 49.

Inspektor Ochrony Danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod.pgebaltica@gkpge.pl lub pisemnie wysyłając korespondencję na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzanie

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w prowadzenia komunikacji z Państwem:

  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest rozwijanie bazy dostawców Offshore prowadzonej przez Administratora,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest komunikacja z Panią/Panem na wskazane kanały komunikacji w odniesieniu do rozwijania rynku morskich farm wiatrowych, a także ofert i procedur przetargowych przeprowadzanych przez Administratora,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest potrzeba wykazania określonych faktów, które mają istotne znaczenie dla Administratora.

Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi wyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia komunikacji z podmiotami zainteresowanymi współpracą z Administratorem, realizacji inwestycji w obszarze Offshore przez Administratora lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po tym czasie Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa, podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym te dane są powierzane, w tym podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE (np. PGE Systemy S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.). Pani/Pana dane osobowe będą mogą być przekazywane spółkom projektowym należącym do Grupy Kapitałowej PGE, które prowadzą inwestycje w obszarze Offshore.

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej „EOG”), czyli krajów innych niż kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein. Mając jednak na uwadze usługi IT świadczone na rzecz Administratora przez PGE Systemy S.A. wykonanie określonych zadań, czy czynności przez wskazany podmiot może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Więcej na informacji temat ewentualnego transferu danych i sposobu jego zabezpieczenia można uzyskać w PGE Systemy S.A.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia wniosku dotyczącego dostępu do danych (w tym uzyskania ich kopii), sprostowania danych (czyli ich poprawienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także złożenia wniosku o przeniesienie danych. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/526/2464.

Pozostałe informacje o przetwarzaniu danych

Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Dodatkowa informacja dla przedstawicieli dostawców

Pani/Pana dane osobowe (takie jak: imię i nazwisko, numer telefon, adres e-mail) Administrator otrzymał od podmiotu zainteresowanego współpracą z Administratorem, który wskazał Panią/Pana jako osobę kontaktową.

Zwiń