Polityka prywatności

I. WSTĘP

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w szczególności za pośrednictwem serwisu funkcjonującego pod adresem https://pgebaltica.pl (dalej: „Serwis”), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest PGE Baltica Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 49, 00-542 Warszawa (dalej: „Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
  numeru telefonu: 22 340 50 60 oraz adresu e-mail: sekretariat.pgebaltica@gkpge.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych:
  • za pośrednictwem adresu korespondencyjnego: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa
  • za pośrednictwem adresu e-mail: iod.pgebaltica@gkpge.pl.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 4. W trakcie wizyty w Serwisie dochodzi do gromadzenia:
  • danych osobowych przekazywanych przez użytkownika Serwisu,
  • danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.
 5. Cel i zakres danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo wskazany w dalszej części polityki prywatności.

II. GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów wykorzystywania przez Administratora przekazywanych przez Państwa danych osobowych.
 2. Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
 3. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora - innym podmiotom, w tym:
  • podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
  • podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym te dane są powierzane, w tym podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE (np. PGE Systemy S.A., PGE Synergia Sp. z o.o., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., a także dostawcom usług technicznych i hostingowych, dostawcom usług analitycznych oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze,
  • innym administratorom danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, realizacji usług i wymogów prawnych, np. kancelariom notarialnym lub prawnym, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 4. Administrator informuje, że Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: „EOG”), czyli krajów innych niż kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein. Mając jednak na uwadze usługi IT świadczone na rzecz Administratora przez PGE Systemy S.A. wykonanie określonych zadań, czy czynności przez wskazany podmiot może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Więcej na informacji temat ewentualnego transferu danych i sposobu jego zabezpieczenia można uzyskać w PGE Systemy S.A
 5. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:
  • dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych),
  • sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe),
  • usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych do innego administratora,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
  • wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym czasie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  – na zasadach określonych w RODO.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
 7. Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Państwa. Administrator może również przetwarzać:
  • dane innych osób przekazane przez Państwa podczas korzystania z usług opisanych w niniejszej polityce prywatności,
  • dane osobowe pozyskane od podmiotów, z którymi współpracuje Administrator, na podstawie zawartych umów (np. służbowe dane pracowników wskazanych do kontaktu w celu realizacji umowy),
  • dane osobowe pozyskane od podmiotów i osób trzecich współpracujących z Administratorem, przy czym dane zostały udostępnione Administratorowi na podstawie Państwa zgody,
  • dane pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stron internetowych, portali społecznościowych.

III. DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

III. A. KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez Państwa, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".
 2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji zapytania, w tym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję lub przekazane podczas rozmowy telefonicznej zgłoszenie/pytanie.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.

III. B. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
  • prowadzenia komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS, kanałów RSS) na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”;
  • realizacji marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o produktach i usługach Administratora oraz podmiotów z Grupy Kapitałowej PGE i partnerów handlowych współpracujących z Administratorem (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes",
  z uwzględnieniem przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
  • czas do momentu wycofania zgody.
 3. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy taka zgoda obowiązywała.
 4. Podanie danych w celu otrzymywania komunikacji marketingowej za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania treści marketingowych.

IV. DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

 1. Korzystanie z Serwisu dostępnego pod adresem https://pgebaltica.pl/ wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
 2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 3. Dane zapisywane w dziennikach zdarzeń nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
 4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisem.
 5. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników.
 6. Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 7. Serwis wykorzystuje do swego działania pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w „Polityce cookies” dostępnej na stronie: https://pgebaltica.pl/polityka-cookies.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy w szczególności strony internetowej funkcjonującej pod adresem https://pgebaltica.pl.
 2. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, w tym do stron spółek z Grupy Kapitałowej PGE, współpracujących z Administratorem partnerów handlowych, usługodawców i innych podmiotów zewnętrznych (np. LinkedIn, Facebook, Twitter, System Zakupowy GK PGE, YouTube). Administrator zaleca, aby każdy użytkownik, po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami prywatności.
 3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w szczególności w przypadku:
  • rozwoju technologii,
  • zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,
  • rozwoju Serwisu (np. wdrożenia dodatkowych funkcjonalności i usług).
 4. O zmianach w treści polityki prywatności Administrator powiadomi użytkowników poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.
 5. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie od dnia 1.12.2022 r.

Klauzula informacyjna dla podmiotów zainteresowanych współpracą z PGE Baltica Sp. z o.o. oraz ich przedstawicieli (osób kontaktowych)