PGE podpisała dwie umowy w ramach projektu offshore

08.10.2020

PGE Baltica, spółka odpowiedzialna za wdrożenie Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE, nawiązała współpracę z wiodącymi wykonawcami na światowym rynku offshore – DHI oraz DNV GL.

PGE Baltica zgodnie z planem realizuje kolejne działania w ramach Programu Offshore, zakładającego budowę trzech morskich farm wiatrowych – Baltica-1, Baltica-2 i Baltica-3. Jednym z istotnych jego elementów jest przeprowadzenie szeregu badań i analiz, wymaganych do przygotowania wniosku o pozwolenie na budowę farm.

Podstawą neutralności klimatycznej Grupy PGE w 2050 r. będzie efektywna energetyka odnawialna. Farmy wiatrowe na Bałtyku mają ogromny potencjał, który chcemy wykorzystać we współpracy z najlepszymi, budując nasze doświadczenie i kompetencje. Umowy podpisane z DHI oraz DNV GL, wiodącymi wykonawcami na światowym rynku offshore, są tego dowodem – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Po zakończeniu dwuletniej kampanii badania wiatru kolejnym etapem wymaganych analiz jest wykonanie studium meteorologiczno-oceanograficznego (tzw. met-ocean), czyli zbudowanie kompleksowego modelu m.in. warunków zafalowania, prądów, prędkości wiatru, temperatury czy zasolenia wody w Bałtyku. Badania te są niezbędne do przygotowania, instalacji i eksploatacji infrastruktury realizowanych przez PGE morskich farm wiatrowych. Wykonawcą studium dla dwóch z trzech planowanych, morskich farm wiatrowych PGE, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, będzie DHI – niezależna międzynarodowa organizacja konsultingowo-badawcza, która posiada w tym obszarze bogate, ponad 50 letnie doświadczenie.

Prace DHI przyczyniły się do powstania około 85 proc. oddanych do użytku morskich farm wiatrowych na świecie. Studium met-ocean dla PGE Baltica wykonane zostanie z użyciem najbardziej zaawansowanych narzędzi i metodyk modelowania, adekwatnych do specyfiki akwenu Morza Bałtyckiego.

PGE Baltica podpisała również umowę z innym renomowanym wykonawcą - firmą DNV GL. Głównym zadaniem DNV GL jest niezależna weryfikacja technicznych aspektów modelu współpracy z potencjalnym partnerem strategicznym dla projektów Baltica-2 i Baltica-3, jak również niezależna weryfikacja wybranych założeń projektowych, z uwzględnieniem najlepszych praktyk w sektorze morskiej energetyki wiatrowej i interesów Grupy Kapitałowej PGE.

DNV GL jest wiodącym na świecie towarzystwem klasyfikacyjnym, doradcą przemysłu morskiego, doradcą technicznym przemysłu naftowego i gazowego oraz dostawcą usług testowania, certyfikacji i konsultingu w zakresie łańcucha wartości energii; w tym doradztwa w zakresie energii odnawialnej i zarządzania energią, certyfikacji i usługi testowania dla interesariuszy w łańcuchu wartości energii.

***

PGE planuje do 2030 roku uruchomić dwie farmy Baltica 3 i Baltica 2, a po 2030 roku włączyć do systemu elektroenergetycznego również farmę Baltica 1. Obecnie przygotowywane inwestycje osiągną łączną moc do 3,5 GW. Program budowy farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim jest realizowany poprzez spółkę celową PGE Baltica:

  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 z umową przyłączeniową z PSE na 1045 MW,
  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-2, która w styczniu 2019 roku otrzymała od PSE propozycję warunków przyłączenia do sieci przesyłowej dla mocy do 1498 MW,
  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-1, która w czerwcu 2020 roku otrzymała warunki przyłączenia do sieci przesyłowej dla mocy do 896 MW.

W grudniu 2019 roku, w wyniku wieloetapowego postępowania, PGE Polska Grupa Energetyczna zaprosiła do wyłącznych negocjacji światowego lidera branży offshore – duńską firmę Ørsted. Przedmiotem umowy jest sprzedaż 50 proc. udziałów w dwóch spółkach: Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 oraz Elektrowni Wiatrowej Baltica-2. Współpraca z potencjalnym partnerem ma obejmować wspólne przygotowanie inwestycji, jej realizację, jak również eksploatację. Projekt wyboru partnera znajduje się w zaawansowanej fazie.

W styczniu 2020 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, tzw. decyzję środowiskową, dla farm Baltica-2 oraz Baltica-3.

W lutym 2020 roku zakończono dwuletnią kampanię pomiarów wiatru na Morzu Bałtyckim przy użyciu pływającego LiDARu – laserowego urządzenia pomiarowego badającego prędkości przemieszczających się nad nim mas powietrza. Badania pozwoliły na zebranie wysokiej jakości danych potwierdzających odpowiednie warunki wietrzne do realizacji inwestycji.

W sierpniu 2020 roku PGE Baltica uruchomiła postępowanie zakupowe na wstępne badania geotechnicznego dna morskiego na rzecz Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 i Elektrowni Wiatrowej Baltica-3. W toku jest również postępowanie zakupowe na wykonanie wielowariantowego studium wykonalności, projektów budowlanych, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę przyłącza Baltica 3 i studium wykonalności przyłącza Baltica 2.

Kolejne, realizowane już obecnie etapy inwestycji, to m.in. dalsze uszczegóławianie modelu geologiczno-inżynierskiego dna morskiego, projektowanie fundamentów oraz prace koncepcyjne dotyczące wyprowadzenia mocy, czyli połączenia farm na morzu z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. W 2021 r. planowane jest rozpoczęcie kontraktacji wybranych komponentów farmy wiatrowej.

wróć do Aktualności