PGE Baltica wybrała wykonawcę strategii UXO dla projektów Baltica-2 i Baltica-3

03.12.2020

W listopadzie br. PGE Baltica wybrała Ordtek Limited jako wykonawcę tzw. strategii UXO (ang. unexploded ordnance). Ma ona zdefiniować metodologię postępowania w przypadku rozpoznania potencjalnego ryzyka związanego z obecnością niewybuchów na obszarach morskich, na których powstaną farmy wiatrowe Baltica-2 i Baltica-3. Jest to kolejny krok w realizacji Programu Offshore PGE, zakładającego osiągnięcie 6,5 GW mocy zainstalowanej w morskich farmach wiatrowych do 2040 roku.

Analiza ryzyka związanego z UXO to jeden z istotnych elementów etapu przygotowującego do budowy instalacji offshore PGE na Bałtyku. Dzięki jej przeprowadzeniu zostaną zdefiniowane potencjalne zagrożenia wynikające z obecności powojennych niewybuchów na dnie morskim. Na podstawie analizy Ordtek Limited przygotuje również strategię ograniczania ryzyka dla projektów morskich elektrowni wiatrowych Baltica-2 i Baltica-3.

Wzdłuż linii brzegowej Bałtyku znajdują się liczne niewybuchy i niewypały z czasów II wojny światowej. Musimy poznać bliżej ich rozmieszczenie i opracować plany redukujące zagrożenie związane z ich obecnością, aby budowa zarówno fundamentów morskich turbin wiatrowych, jaki i wszystkich powiązanych z nimi elementów instalacji offshore odbyła się w sposób sprawny i bezpieczny. – powiedziała Monika Morawiecka, Prezes PGE Baltica.

Strategia, którą wykona Ordtek Limited zostanie przeprowadzona na podstawie zgromadzonych przez PGE Balitca uprzednio danych. Spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore w grupie PGE, razem z podwykonawcami przeprowadziła już szereg badań określających rozmieszczenie potencjalnych niewypałów i niewybuchów na terenach, na których będzie operować. Wśród nich znalazły się m. in. pomiary batymetryczne, sonarowe i magnetometryczne, a także badania danych.

Wykonawca wybrany do przeprowadzenia analizy UXO to brytyjska firma specjalistyczna Ordtek Limited. Realizuje ona specjalistyczne podejście do kwestii identyfikacji kwestii zagrożeń i ryzyk związanych z niewybuchami. Wykorzystuje inteligentne połączenie technik zarządzania ryzykiem i wiedzy geofizycznej, aby bezpiecznie zarządzać obszarami inwestycyjnymi. Firma posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu analiz na potrzeby budowy morskich farm wiatrowych, zdobyte w Danii, Niemczech i innych państwach europejskich.

Strategia UXO to kolejny krok w realizacji etapu przygotowawczego do budowy morskich farm wiatrowych Baltica-2 i Balitca-3. Są to najbardziej zaawansowane projekty Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE. W 2020 roku PGE Baltica udało się zrealizować istotne działania w związku realizacją Programu:

  • w styczniu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, tzw. decyzję środowiskową, dla farm Baltica-2 oraz Baltica-3.
  • w lutym zakończono dwuletnią kampanię pomiarów wiatru na Morzu Bałtyckim przy użyciu pływającego LiDARu – laserowego urządzenia pomiarowego badającego prędkości przemieszczających się nad nim mas powietrza. Badania pozwoliły na zebranie wysokiej jakości danych potwierdzających odpowiednie warunki wietrzne do realizacji inwestycji.
  • w sierpniu PGE Baltica uruchomiła postępowanie zakupowe na wstępne badania geotechnicznego dna morskiego na rzecz Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 i Elektrowni Wiatrowej Baltica-3.
  • w październiku podpisano umowę z DHI Polska Sp. z o.o. na wykonanie studium meteorologiczno-oceanograficznego (tzw. met-ocean), czyli zbudowanie kompleksowego modelu m.in. warunków zafalowania, prądów, prędkości wiatru, temperatury czy zasolenia wody w Bałtyku.
  • w październiku, nastąpił również wybór wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przyłącza morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 oraz studium wykonalności przyłącza dla drugiej morskiej farmy Baltica-2.
  • w listopadzie PGE Baltica podpisała natomiast umowę z Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym (PIG-PIB) określającą współpracę i doradztwo techniczne w zakresie prac geologiczno-inżynierskich dla elektrowni Baltica-2 i Baltica-3.