Ogłoszenie o naborze partnera do projektu

15.11.2022

PGE Baltica sp. z o.o., ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000520319, NIP: 7010437707, REGON 147408537, kapitał zakładowy: 9 250 000,00 zł (kapitał wpłacony w całości) (dalej: PGEB), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

w ramach Konkursu pt. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” (dalej: Konkurs), finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, stanowiącego podstawę do ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF) ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz.U. UE L 57 z 18.02.2021) (dalej: „Projekt”).

I. Cel partnerstwa.

Celem Partnerstwa jest wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu wspierającego rozwój kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w poszczególnych branżach poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego, a także wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) przyczyni się do zapewnienia wykwalifikowanych kadr odpowiadających na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży Morskiej Energetyki Wiatrowej. BCU ma za zadanie przyczynić się do wdrożenia w praktyce zmiany systemowej wyrażonej w ustawie – Prawo oświatowe, w postaci włączenia interesariuszy kształcenia zawodowego, w tym w szczególności organizacji pracodawców, samorządów gospodarczych i innych organizacji gospodarczych, stowarzyszeń lub samorządów zawodowych, we wspieranie systemu oświaty w zakresie kształcenia zawodowego, przy jednoczesnej realizacji europejskiej inicjatywy centrów doskonałości zawodowej (ang. Centres of Vocational Excellence – CoVEs).

II. Zakres tematyczny partnerstwa.

W ramach Projektu planuje się realizację następujących zadań:

 1. inwestycyjne:
  1. budowa nowej infrastruktury BCU, albo
  2. rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU i/lub
  3. przebudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU i/lub
  4. remont (adaptacja) istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU
 2. zakup wyposażenia rozumianego w szczególności jako: maszyny, sprzęt, urządzenia techniczne i materiały eksploatacyjne w zakresie związanym z funkcjonowaniem centrów,
 3. utworzenie struktury instytucjonalnej rozumianej jako wpisanie BCU do przepisów prawa oświatowego, powołanie Rady BCU,
 4. zatrudnienie pracowników centrum, w tym trenerów i szkoleniowców, przygotowanie dokumentacji programowej dla szkoleń i kursów realizowanych w centrum.

III. Forma prawna partnerów.

 1. Partnerem może być:
  1.  organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (publiczną/niepubliczną) lub organ prowadzący centrum kształcenia zawodowego (publiczne/niepubliczne) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (t. jedn.: Dz. U. z 2021r., poz. 1082)(dalej: CKZ), które w roku szkolnym 2021/2022 lub 2022/2023 prowadziły lub prowadzą kształcenie w co najmniej jednym zawodzie szkolnictwa branżowego lub w zawodzie realizowanym jako eksperyment pedagogiczny na podstawie zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ujętych w danej dziedzinie, której dotyczy Konkurs albo
  2. podmiot branżowy o ogólnopolskim zasięgu działania, co wynika ze statutu tego podmiotu albo
  3. partner dodatkowy przez co rozumie się dobrowolnych partnerów właściwych dla danej dziedziny, której dotyczy konkurs, np. innych organizacji branżowych, instytutów badawczych, ośrodków badawczo-rozwojowych, uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach właściwych dla danej dziedziny, na zasadach ogólnych dotyczących projektów finansowanych z UE.
 2. Przez kształcenie w danym zawodzie rozumie się kształcenie:
  1. w jednym z zawodów szkolnictwa branżowego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316, z późn. zm.) lub
  2. w zawodzie nieujętym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, prowadzone, zgodnie z art. 45 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), jako eksperyment pedagogiczny na podstawie zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

– ujętych w danej dziedzinie.

 1. Za właściwy dla danej dziedziny podmiot branżowy rozumie się podmiot:
  1. który ma ogólnopolski zasięg działania określony w statucie (według stanu na 15 sierpnia 2022 r.),
  2. którego zakres działalności określony w statucie (według stanu na 15 sierpnia 2022 r.) obejmuje daną dziedzinę oraz który prowadzi działalność statutową w tej dziedzinie. Za spełniające to kryterium nie uznaje się podmiotów, których działalność jest przekrojowa dla wszystkich dziedzin, np. organizacje działające w obszarze BHP są właściwe wyłącznie dla dziedziny „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Ostateczny odbiorca wsparcia do wniosku o objęcie wsparciem dołączy dokument (statut) potwierdzający spełnienie warunku dotyczącego właściwości w danej dziedzinie,
  3. który działa na podstawie:
  4. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261, z późn. zm.), lub
  5. ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 579, z późn. zm.), lub
  6. ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 97, z późn. zm.), lub
  7. ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2159, z późn. zm.).

IV. Wymagania:

 1. O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera, który spełnia następujące wymagania:
  1. posiada formę prawną funkcjonowania określoną w pkt III Ogłoszenia;
  2. przedmiot jego działalności jest zgodny z celami partnerstwa;
  3. nie jest podmiotem podlegającym wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w:
   • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.);
   • art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
   • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r. poz. 1417 ze zm.).
  4. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze,
  5. dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji działań, w których Partner zamierza uczestniczyć,
  6. spełnia wszystkie wymagane kryteria wynikające z Regulaminu Konkursu, przypisane do danego Partnerstwa.

V. Wymogi dotyczące zgłoszenia.

 1. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów z obszaru zgodnego z opisanym w niniejszym ogłoszeniu;
  2. opis koncepcji udziału w Projekcie, a w szczególności propozycję realizacji działań określonych w pkt II niniejszego ogłoszenia z szacunkowym kosztem realizacji projektu przez kandydata podanym z możliwą dokładnością;
  3. informacje nt. oferowanego wkładu partnera w realizację celu partnerstwa (ludzki, organizacyjny, techniczny lub finansowy);
  4. wykaz przedsięwzięć realizowanych lub zrealizowanych, o których mowa w pkt V.1.4 wraz z krótkim opisem ich przedmiotu i produktów;
  5. wykaz osób określonych w pkt IV.1.5. niniejszego ogłoszenia, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich liczby, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz wskazaniem czynności jakie mogą realizować w Projekcie;
  6. dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
  7. oświadczenie o zgodności działania kandydata na partnera z celami partnerstwa wraz z informacjami taką zgodność potwierdzającymi.
  8. oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie:
   • art. 207 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, ze zm.),
   • art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769),
   • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r. poz. 1417 ze zm.).
  9. oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia z zakresu określonego z pkt IV.1.4 niniejszego ogłoszenia wraz z krótkim opisem zrealizowanego lub realizowanego przedsięwzięcia.

VI. Liczba partnerów:

PGE Baltica (lider) oraz podmiot branżowy oraz organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe lub CKZ.

VII. Termin składania zgłoszeń:

21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej PGEB (decyduje data wpływu do PGEB), tj. nie później niż 6.12.2022.

VIII. Sposób i miejsce składania zgłoszeń:

W postaci papierowej wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym należy składać osobiście lub przesyłką rejestrowaną w siedzibie PGEB, pod adresem: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa.

IX. Kryteria wyboru (max 100 pkt):

 1. Przy ocenie ofert oraz wyborze PGEB będzie kierować się poniższymi kryteriami:
  1. Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa. [max 20 pkt],
  2. Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa. [max 20 pkt],
  3. Szacunkowy koszt realizacji projektu wraz z uzasadnieniem [max. 20 pkt],
  4. Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze. [max 15 pkt],
  5. Adekwatność zaproponowanych zasobów ludzkich w kontekście zaproponowanych działań Partnera [max 10 pkt],
  6. Koncepcja współpracy przy realizacji projektu/ opis działań wraz z uzasadnieniem [max 15 pkt], w tym kompleksowość zaproponowanych działań [max 5 pkt], adekwatność zaproponowanych działań [max 5 pkt], spójność zaproponowanych działań [max 5 pkt].

X. Uwagi:

 1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
  1. podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na Partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione,
  2. unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 2. W przypadku unieważnienia naboru PGEB nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności PGEB nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
 3. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej PGEB: www.pgebaltica.pl.
 4. Ocenie podlegać będą zgłoszenia spełniające wymagania formalne określone w pkt V. ogłoszenia.
 5. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.
 6. Kandydat na partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru na dany rodzaj partnerstwa.
 7. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
 8. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.
 9. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania w ramach Konkursu.
 10. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, PGEB dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
 11. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
 12. Zgłoszenie należy przesłać w języku polskim. Nie będą przyjmowane zgłoszenia przygotowane pismem odręcznym.
 13. Dodatkowe informacje można uzyskać od: Jarosław Tucholski, tel. +48 885-450-990, email: jaroslaw.tucholski@gkpge.pl.